Hlavní stránka katalogu

Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. - katalog Clavius

Nápověda k využívání elektronického katalogu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

1. Elektronický katalog

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále SVKUL) využívá od srpna 2007 automatizovaný knihovnický systém Clavius SQL. Elektronický katalog, přístupný široké veřejnosti, umožňuje vyhledávání různých druhů dokumentů (např. knihy, periodika, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty, články), které má knihovna ve svém fondu. Přehled vyhledávaných bází dat ukrývá otazník na konci prvního řádku masky základního vyhledávání, kde se v dalších možnostech kromě statistiky elektronického katalogu nacházejí i odkazy na knihovny v České republice. Součástí katalogu je např. i možnost vytvoření kalendária výročí osob.

Registrovaní uživatelé SVKUL mají k dispozici čtenářské konto, pomocí kterého mohou bez návštěvy knihovny pracovat se svými výpůjčkami, prodlužovat si, objednávat a rezervovat dokumenty. Též mohou využívat meziknihovní výpůjční službu (dále MVS) a dávat tipy na nákup dokumentů do fondu. Bližší podmínky výpůjček a dalších služeb jsou uvedeny v knihovním řádu SVKUL.

Kromě češtiny nabízí elektronický katalog vyhledávání v angličtině a němčině (viz vlaječky v levé horní části vstupní stránky katalogu) a odkaz na hlavní stránky SVKUL (text nahoře uprostřed nebo dole „Návrat na hlavní stránky“).

Pro další dotazy je k dispozici služba „Ptejte se knihovny“.

2. Vyhledávání dokumentů

2.1 Základní vyhledávání

Základní vyhledávání je nástrojem pro zadávání jednoduchých dotazů. Do příslušných řádků formuláře se vkládají údaje odpovídající dotazu, které se při hledání kombinují (= zároveň).

Základní vyhledávání

Primárně je nastaveno vyhledávání ve všech dokumentech SVKUL (pole bezprostředně pod textem „Zadání dotazu:“), lze však vybírat jednotlivé druhy dokumentů (např. „Vyhledávat pouze knihy“), lokace (např. „Vyhledávat jen v pobočce Klíše“) nebo slovníky (např. „Vyhledávat pouze regionální osobnosti“).

Základní vyhledávání - báze

Není nutné zadávat celá slova, systém vyhledává i jejich části. S výjimkou signatur (návěští „Signatura začíná“) se nerozlišují velká a malá písmena. Při vkládání dotazu dbejte na diakritiku a mějte na paměti rozdíl mezi „začíná“ a „obsahuje“. Nejčastěji používaná a příliš krátká slova (např. předložky a spojky) systém z hledání vyloučí.

Řádek „Téma (PH+kl. slova)“ se týká obsahu hledaného dokumentu a zahrnuje tato pole: předmětová hesla, klíčová slova a výrazy tezauru. Je možné vepsat i více výrazů najednou (např. „architektura Praha“).

Libovolné pole je nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zadat základní dotaz. Systém při vyhledávání kombinuje různá pole zároveň, včetně např. nakladatelských údajů, formy/žánru nebo poznámek. Nezahrnuje však lokace a přírůstková čísla.

Rychlého vstupu do autorského a tematického rejstříku dosáhnete kliknutím na podtržený text „Autor“ (= autorský rejstřík) a „Téma (PH+kl. slova)“ (= tematický rejstřík). Kurzíva je použita pro vyloučené tvary a počet záznamů, navázaných na termín, je uveden v závorce na konci.

Základní vyhledávání - rejstřík

2.2 Kombinovaný dotaz

Odkaz „Kombinovaný dotaz“ na úvodní stránce elektronického katalogu umožňuje složitější vyhledávání a rešerše s využitím kombinace různých podmínek (např. pole rovno, začíná, kromě, nevyplněno) a logických operátorů (zároveň, nebo). „Zároveň“ spojuje zadané údaje, „nebo“ znamená, že výsledek vyhledávání bude splňovat alespoň jeden zadaný údaj.

Př. 1
knihy Joanne K. Rowlingové v angličtině
Autor – začíná – Rowling
zároveň
Jazyk dokumentu – rovno – angličtina

Př. 2
knihy edice Světová knihovna vydané po roce 1970
Edice – začíná – Světová knihovna
zároveň
Rok vydání – větší než – 1970

V každé řádce je třeba vybrat pole pro vyhledávání a propojit je podmínkami. Kromě polí, týkajících se formální a věcné stránky dokumentu, je zde zahrnuta např. lokace svazku, přírůstkové číslo, regál (umístění ve volném výběru) a signatura.

Kombinovaný dotaz

Při vyhledávání konkrétních jazyků dokumentu nebo originálu či jejich kombinaci systém nabídne výběr. V horní části se nacházejí nejčastěji používané jazyky, pod dvojitou čárou potom následují další, abecedně řazené jazyky, které mají přiřazený dokument. Máte-li např. zájem o všechny dokumenty v esperantu, zadejte Jazyk dokumentu – rovno – esperanto.

Kombinovaný dotaz - jazyky

Zatržení volby "Zobraz vše" v dolní části formuláře zobrazí výsledky vyhledávání v podobě katalogizačních lístků, ale bez svazkových informací a výpůjčenosti.

2.3 Práce se slovníky, kalendárium

Pro lepší vyhledávání, sjednocení, jednoznačnou identifikaci původců děl a stanovení předmětu dokumentů kooperuje SVKUL na národních autoritách ČR (definice viz KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy).

Slovníky - přehled

Po výběru systém přepne vyhledávání do kombinovaného dotazu. Vložte údaje pro vyhledávání - zpravidla záhlaví. Ve výsledku se zobrazí přehled termínů, odpovídajících dotazu. Pro lístek klikněte na termín, který nejvíce odpovídá dotazu. Navázané dokumenty se objeví pomocí funkce “Hledej výskyt této autority v katalogu“.

Regionální osobnosti zahrnují osoby s regionálním významem. K zobrazení lístku vyberte ten, který má název „Region“.

S tématy dokumentů souvisejí především tematické, chronologické a geografické autority. Vedle základních tvarů jsou některé termíny blíže specifikovány (např. autobusy x autobusy -- Česko; Etiopie x Etiopie -- dějiny -- 20. stol.). Při vyhledávání v autoritách je třeba vzít v úvahu i další typy vztahující se k obsahu dokumentu: např. pro dokumenty o Karlovi IV. využijte hledání v osobních jménech, pro dokumenty o brněnské Redutě korporace.

MDT (= Mezinárodní desetinné třídění, více databáze Národní knihovny) člení dokumenty podle jejich obsahu do deseti základních, číselně označených tříd a podtříd. V SVKUL se MDT používá i ke stavění naučné literatury ve volném výběru.

Konspekt charakterizuje tematickou strukturu fondu. Kombinuje číselné a slovní vyjádření.

K vyhledávání autorů s výročími slouží kalendárium. Nastavte požadované parametry a klikněte na tlačítko „Kalendárium“.

Slovníky - kalendárium

3. Výsledky vyhledávání

3.1 Zobrazení výsledku vyhledávání

Pokud výsledku vyhledávání odpovídá jeden dokument, systém zobrazí rovnou jeho záznam.

V případech, kdy výsledku odpovídá větší počet záznamů, objeví se tabulka se sloupci „Dok“ (= druh dokumentu; přehled hodnot viz kapitola 7.3), „Sign“ (= titulová signatura; přehled viz kapitola 7.2), „Autor“, „Název“, „Rok“ (= rok vydání), „Počet“ (= počet svazků, které se nacházejí ve fondu) a ikonka tiskárny, která umožňuje výběrový tisk přehledu.

Výsledky - přehled

K řazení využijte nabídku pod přehledem titulů nebo klikněte na zelený trojúhelník, umístěný vedle názvu sloupce.

Pro lepší informaci o tom, které dokumenty jsou momentálně k vypůjčení, využijte funkci „Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici“.

3.2 Zobrazení záznamu

Kliknutím na vybraný název v přehledu titulů dojde k zobrazení katalogizačního lístku konkrétního titulu, a to včetně údajů o exemplářích, které SVKUL vlastní.

Zobrazení záznamu

Kromě základního lístku s návěštími je nabízena „Citace“, „MARC21“ (= knihovnický výměnný formát) a „ISBD“ (= klasický katalogizační lístek).

Pokud dokument obsahuje např. přívazky (= různá díla svázaná do jednoho svazku) nebo rozpis skladeb u zvukových dokumentů, využijte pro jejich zobrazení nabídku „podřízené záznamy (rozpis)“.

Lupička Lupička v záznamu odkazuje na bližší informace k termínům (autoritám), které ji následují (o autoritách viz též kapitola 2.3). Jde např. o různé tvary jmen autorů (pseudonymy apod.), další formy názvů a stručné životopisné údaje nebo informace. Kliknutí přímo na termín znamená vyhledání jeho dalšího výskytu v katalogu.

3.3 Zobrazení exemplářů

Pro údaje o exemplářích je určena zvláštní tabulka, která se ve většině případů nachází pod lístkem v dolní části obrazovky. Všímejte si především lokačních údajů a statusů. Kliknutím na lokaci zjistíte bližší informace o místě, kde je dokument uložen.

Zobrazení exemplářů

U periodik se na lístku zobrazí nejprve přehled odběru, a to včetně již svázaných ročníků. Exemplářové údaje se objeví po kliknutí na vybraný svazek nebo číslo.

Záznamy článků obsahují odkazy na zdrojové dokumenty s exempláři. Jsou uvozené návěštím „In“.

Pro přílohy k dokumentům jsou vytvářeny samostatné záznamy s exemplářovými údaji - mají vlastní lokaci, signaturu a přírůstkové číslo. Zejména signatura je důležitá pro službu u knihovního pultu, aby přílohu připojila.

4. Získání dokumentu

SVKUL se nachází ve dvou hlavních budovách. Navíc má sedm poboček. Určitým specifikem je Zvuková knihovna a Okresní metodické oddělení. Dokumenty jsou tak na různých místech:

Vědecká část
(Velká hradební 49)
Lidová část
(Winstona Churchilla 3)
Pobočky
Oddělení:
Vědecká půjčovna
Všeobecná studovna
Studovna literárněvědní
Regionální studovna
Studovna výtvarného umění
Oddělení časopisů
Čítárna časopisů
Oddělení:
Lidová půjčovna
Hudební oddělení
Zvuková knihovna
Dětské oddělení
Oddělení anglické literatury
Hornická
Kamenný Vrch
Klíše
Krásné Březno
Mojžíř
Stříbrníky

Jednotlivá oddělení mají zpravidla více dílčích lokací (viz též kapitola 7.1).

Online objednávky dokumentů, rezervace, prodlužování apod. jsou možné pouze, pokud máte platný čtenářský průkaz.

Existují dva základní typy výpůjček: prezenční a absenční. Prezenční znamená studium pouze v prostorách SVKUL (status „Pouze prezenčně“), absenční potom možnost zapůjčení domů (status „K vypůjčení“).

Všimněte si, že některá pracoviště SVKUL vytvářejí svoje příruční knihovny (např. Ekonomické oddělení, Oddělení automatizace). Po požádání je možné dokument zapůjčit k prezenčnímu studiu do Všeobecné studovny.

4.1 Volný výběr

Část svého fondu SVKUL zpřístupňuje ve volném výběru. Zpravidla jde o nejžádanější a nejatraktivnější dokumenty. Způsob řazení ochotně vysvětlí pracovníci jednotlivých oddělení. Naučná literatura je většinou roztříděna podle vybraných znaků MDT (např. Vědecká půjčovna, Lidová půjčovna, Dětské oddělení), beletrie potom podle žánrů a autorů (např. Lidová půjčovna). O tom, kde se dokument ve volném výběru nachází, informuje sloupec regálu (druhý zleva v tabulce exemplářů, nemá označení – viz též kapitola 3.3).

4.2 Objednávky ze skladů

Dokumenty umístěné ve skladech si objednejte prostřednictvím elektronického katalogu. Zároveň tak zjistíte, jak často se provádí expedování. Dokumenty z místního skladu Vědecké půjčovny si poté vyzvedněte u pultu (nevyzvednuté objednávky jsou po zavírací době zrušeny).

Dokumenty za skladu Vaňov

Po kliknutí na „objednej“ v pravém sloupci tabulky exemplářů přejdete k sestavení objednávky.

Dokumenty za skladu Vaňov 2

4.3 Rezervace

V případě, že je dokument vypůjčený, můžete využít možnost zobrazení jiných vydání téhož díla („Zobraz i vypůjčenost podobných titulů (např. jiná vydání)“ pod tabulkou exemplářů; objeví se pouze, pokud SVKUL jiná vydání se stejným názvem vlastní), případně vytvořte v elektronickém katalogu rezervaci. Kliknutím na „Rezervuj“ zadáte informaci o tom, že máte o dokument zájem. Všimněte si data, do kdy bude dokument zarezervován (řádek „Aktuální do:“), a lokace, kde se rezervace provede (řádek „Kde rezervovat:“). Následně Vás SVKUL informuje, že se dokument vrátil a je pro Vás připravený.

Dokumenty ze skladu - rezervace

Služba je zpoplatněna dle platného ceníku SVKUL, částka se vybírá při převzetí dokumentu.

V případě, že o zarezervovaný dokument přestanete mít zájem, vždy knihovně tuto skutečnost sdělte.

4.4 Meziknihovní výpůjční služba

Pokud se Vám nepodařilo požadovaný dokument nalézt, využijte meziknihovní výpůjční službu (v rámci MVS lze objednat pouze dokumenty, které se v SVKUL nenacházejí). Více zde.

Nabídka MVS přímo v elektronickém katalogu (tlačítko pod tabulkou exemplářů) je určena ostatním knihovnám pro objednávky z fondu SVKUL.

5. Čtenářské konto (přehled výpůjček a prodlužování)

Pro vstup do čtenářského konta je k dispozici nabídka v dalších možnostech na úvodní stránce elektronického katalogu. Zadejte číslo Vašeho čtenářského průkazu (na rubu průkazu u čárového kódu) a jako PIN prvních šest čísel Vašeho rodného čísla.

Čtenářské konto nabízí nejenom přehled aktuálních výpůjček seřazených podle jednotlivých oddělení, ale i zobrazení vrácených dokumentů („Zobraz záznamy za posledních … dnů“), informace o Vámi zadaných rezervacích, objednané dokumenty ze skladů mimo hlavní budovy a v neposlední řadě i upomínky a platby. Kliknutím na název dokumentu se otevře okno s katalogizačním lístkem.

K vložení nebo změně kontaktního e-mailu, telefonního čísla a vstupního hesla (PIN) využijte odkazu „změnit údaje“ v horní části obrazovky.

Čtenářské konto

Prodlužování je možné pouze u dokumentů, které jsou vpravo zaškrtnuty. Pokud si na titul podal rezervaci jiný čtenář, uplynula výpůjční lhůta nebo Vám skončila platnost čtenářského průkazu, nelze dále prodlužovat.

Výpůjční lhůta a podmínky prodlužování se řídí pravidly jednotlivých oddělení.

6. Seznamy a novinky

K vyhledávání nových přírůstků a seznamů slouží odkaz v dalších možnostech „Seznamy a novinky“ na hlavní stránce katalogu.

K dispozici jsou jednak seznamy novinek za vybraný počet dnů (přednastaveno 14 dnů) s možností výběru podle druhů dokumentů a lokací, jednak celé seznamy, např. nové přírůstky jednotlivých stylů hudby (AV Media - novinky - folklór) nebo nové přírůstky regionální literatury.

Seznam novinek

7. Přehledy

7.1 Přehled vybraných lokací

LokaceZkratka
ČítárnaČT
Čítárna SKLADČTS
Dětské odděleníDO
Dětské oddělení SKLADDOS
Dětské oddělení SKLAD malýDOSM
Hornická - pobočka02HO
Hornická - pobočka SKLAD02HOS
Hudební odděleníHU
Kamenný Vrch - pobočka10KV
Klíše - pobočka03KL
Klíše - pobočka SKLAD03KLS
Krásné Březno - pobočka04KB
Lidová půjčovnaLP
Lidová půjčovna PŘÍRUČKALPR
Lidová půjčovna PULTLPP
Lidová půjčovna SKLADLPS
Lidová půjčovna SKLAD COLPSC
Lidová půjčovna SKLAD HOLPSH
Lidová půjčovna VITRÍNALPV
Mojžíř - pobočka18MO
Oddělení anglické literaturyOAL
Oddělení anglické literatury SKLADOALS
Oddělení anglické literatury SKLAD POALSP
Oddělení časopisů
Odd. doplňování a evidence knihov. fonduODEKF
Okresní metodické odděleníOMO
Regionální studovnaREG
Regionální studovna ARCHIVREGA
Regionální studovna MAPYREGM
Regionální studovna SKLADREGS
Stříbrníky - pobočka08ST
Stříbrníky - pobočka PŘÍRUČKA08STP
Stříbrníky - pobočka SKLAD08STS
Studovna literárně vědníSLV
Studovna literárně vědní SKLADSLVS
Studovna literárně vědní SKLAD biblSLVSB
Studovna literárně vědní SKLAD VaňovSLVSV
Studovna výtvarného uměníSVU
Technické odděleníTO
Vědecká půjčovna SKLAD CHVPSCH
Vědecká půjčovna SKLAD mapyVPSM
Vědecká půjčovna SKLAD miniVPSN
Vědecká půjčovna SKLAD VVPSV
Vědecká půjčovnaVP
Vědecká půjčovna SKLADVPS
Útvar řediteleŘED
Všeobecná studovnaSTU
Všeobecná studovna MAPYSTUM
Zvuková knihovnaZK

7.2 Přehled signatur

SVKUL používá pro signatury kombinaci alfabetických a numerických znaků. Základem je písmeno, které značí druh dokumentu, následuje numerická posloupnost. Kvůli stavění je součástí i formát: bez označení – výška dokumentu do 27 cm (např. N169982), I – od 27 do 44 cm (např. IN104940), II – nad 44 cm (např. IIN8170). Více svazků ve fondu se do přechodu na knihovnický systém Clavius SQL rozlišovalo tzv. indexy (např. M8440k ) – písmeno latinské abecedy na konci signatury. Díly dokumentů jsou rozlišeny lomítkem s označením části (např. IN96697/II-1).

SignaturaPopis
AVAlba gramodesek (nejsou v elektronickém katalogu)
BBeletrie
bBrožury (starší signování)
bbBrožury beletrie
BDDilie – divadelní hry (starší signování)
bnBrožury naučné
BSBeletrie (starší signování)
CZvukové knihy (MP3 na CD)
CDKompaktní disky - audio CD
CDBCCD Oddělení anglické literatury (starší signování)
ČČasopisy
DDilie – divadelní hry
DSDizertační a diplomové práce
EElektronické zdroje, filmy
FFaksimile
FLFiremní literatura
HHudebniny
HMHudebniny malé
JJinojazyčná beletrie
JSJinojazyčná beletrie (starší signování)
KKartografické dokumenty
KBCAudiokazety Oddělení anglické literatury (starší signování)
KKKomplet audiokazet
KMKomplet gramodesek do 30 cm
KVKomplet gramodesek (nejsou v elektronickém katalogu)
KZAudiokazety
MBeletrie pro mládež
MGramodesky, 25 cm (nejsou v elektronickém katalogu)
MNNaučná literatura pro mládež
MNSNaučná literatura pro mládež (starší signování)
MSBeletrie pro mládež (starší signování)
NNaučná literatura pro dospělé
RCD-ROM (starší signování)
SNaučná literatura pro dospělé (starší signování)
SGramodesky, 12 cm (nejsou v elektronickém katalogu)
TDiskety
VGramodesky, 30 cm (nejsou v elektronickém katalogu)
VIDVideokazety

7.3 Přehled hodnot sloupce „Dok“

HodnotaDruh dokumentu a zařazení do báze systému
AHRozpis hudebnin
AKRozpis monografií
ANČlánky
AVAV Media
Blu-rayAV Media
CDAV Media
CD-ROMElektronické zdroje
DisketaElektronické zdroje
DVDAV Media / Elektronické zdroje
EBEBSCO eBooks
EZElektronické zdroje
HUHudebniny
KNKnihy
LPAV Media
MCAV Media
MPKartografické dokumenty
ODOstatní dokumenty
PEPeriodika
SKSkladby AV médií
VHSAV Media (videokazety)
ZKZvukové knihy